മുള്ളിൻമുന ചൂണ്ടി മുറിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ
മുറിയുവാനിലകളത്രയും നനുത്തതും
കുത്തിമുറിയ്ക്കുവാൻ മുള്ളുമുനച്ചതു,
മൊരേയുടലിലാണമ്മേ,
അടുത്തടുത്തായിണങ്ങിനില്പതും

രണ്ടിലക്കവിതകൾ

Read More

ഇന്നലെ ഉണ്ണി വരച്ച ഉറുമ്പിനോട്
ഒരു ദിവസത്തേയ്ക്കിത്തിരി
ഇത്തിരിത്തം കടം ചോദിച്ചു;
എന്റെ ആനവലിപ്പങ്ങൾ പിടിച്ചേൽപ്പിച്ചു.
ആദ്യം വഴങ്ങിയില്ലെങ്കിലും
മധുരപ്പാത്രങ്ങൾ മെരുങ്ങുന്നതോർത്താവും,
അത് സമ്മതിച്ചു.
വെച്ചുമാറിയ ഉടലുമായി

ഇലവീട്

Read More