തൊഴിലെടുക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ

November 22, 2014 // 2 Comments

സ്ത്രീയ്ക്കും പുരുഷനും, കൂലിയിൽ ഭീമമായ വ്യത്യാസം നിലനില്ക്കുന്നു. കേരള സമൂഹത്തിലെ തട്ടിപ്പുകാരികളെ സാമാന്യ വൽക്കരിക്കാതെ യാഥാർത്ഥ്യം കാണുക എന്നതാണ് വേണ്ടത്. ദൈന്യർ ആയ സ്ത്രീകളെ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം സമൂഹം കാണുന്നുണ്ടാവുക.

മലയാളത്തിലെ ആദ്യ ചുംബന കവിതാ സമാഹാരം

October 31, 2014 // 1 Comment

നിനക്ക്‌ മാത്രമായുള്ള ചുംബനങ്ങള്‍ എന്ന പേരില്‍ സച്ചിദാനന്ദന്‍, കുരീപ്പു‍ഴ ശ്രീകുമാര്‍ തുടങ്ങി ഗീതാരാജന്‍ വരെയുള്ള മലയാളത്തിലെ എണ്ണം പറഞ്ഞ 42 എ‍ഴുത്തുകാരുടെ കവിതകള്‍. പുതിയ കാലം…

കഥയറിയാത്ത എഴുത്തുകാരന്‍

October 18, 2014 // 6 Comments

നിന്നോട് അത്ഭുതം തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം പറയുവാനുണ്ട്. ധാരാസ്‌നാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ കാണാനില്ല. കുളിച്ചുകൊണ്ട് നില്ക്കു മ്പോള്‍ അയാള്‍ അപ്രത്യക്ഷനാകും. എന്നാല്‍, ഏറെ നേരത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും അതേ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ പ്രത്യക്ഷനാകും.

വാടുന്ന മലരുകള്‍

October 6, 2014 // 6 Comments

നമ്മുടെ സാമുഹ്യ വ്യവസ്ഥിതിയില്‍ കുട്ടികള്‍ ചൂഷണത്തിനിരയാകാനുള്ള നിരവധി സാഹചര്യങ്ങള്‍ നിലനില്‍ക്കുന്നു. സാമ്പത്തികമായും സാമുഹി കമായും പിന്‍നിരയില്‍ നില്‍ക്കുന്ന കുടുബങ്ങളില്‍ മാത്രമാണ് ഇവ നടക്കു ന്നതെന്നും പെണ്‍കുട്ടികള്‍ മാത്രമാണ് ഈ വൈകൃതത്തിന് ഇരകള്‍ ….

1 2 3 17

Get Widget