സ്വർഗ്ഗവാതിൽ

December 19, 2014 // 0 Comments

ആകാശമാകെ പൂത്തിരി വിതറിയപോലെ മിന്നി തിളങ്ങുന്ന നക്ഷത്ര ജാല ങ്ങൾ. ഞാനും അപ്പനും നക്ഷത്രങ്ങൾക്കിടയിൽ അൽപ നേരം ഒളിച്ചു കളിച്ചു. തങ്ങളിലേക്ക് അടുത്ത് വരുന്ന തീ ഗോളങ്ങൾ, ഉൽക്കകൾ, അവ യിൽ നിന്നെല്ലാം വഴുതി മാറി ഞങ്ങളുടെ ആത്മാക്കൾ മുന്നോട്ടു നീങ്ങി.

തൊഴിലെടുക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ

November 22, 2014 // 2 Comments

സ്ത്രീയ്ക്കും പുരുഷനും, കൂലിയിൽ ഭീമമായ വ്യത്യാസം നിലനില്ക്കുന്നു. കേരള സമൂഹത്തിലെ തട്ടിപ്പുകാരികളെ സാമാന്യ വൽക്കരിക്കാതെ യാഥാർത്ഥ്യം കാണുക എന്നതാണ് വേണ്ടത്. ദൈന്യർ ആയ സ്ത്രീകളെ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം സമൂഹം കാണുന്നുണ്ടാവുക.

മലയാളത്തിലെ ആദ്യ ചുംബന കവിതാ സമാഹാരം

October 31, 2014 // 1 Comment

നിനക്ക്‌ മാത്രമായുള്ള ചുംബനങ്ങള്‍ എന്ന പേരില്‍ സച്ചിദാനന്ദന്‍, കുരീപ്പു‍ഴ ശ്രീകുമാര്‍ തുടങ്ങി ഗീതാരാജന്‍ വരെയുള്ള മലയാളത്തിലെ എണ്ണം പറഞ്ഞ 42 എ‍ഴുത്തുകാരുടെ കവിതകള്‍. പുതിയ കാലം…

കഥയറിയാത്ത എഴുത്തുകാരന്‍

October 18, 2014 // 6 Comments

നിന്നോട് അത്ഭുതം തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം പറയുവാനുണ്ട്. ധാരാസ്‌നാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ കാണാനില്ല. കുളിച്ചുകൊണ്ട് നില്ക്കു മ്പോള്‍ അയാള്‍ അപ്രത്യക്ഷനാകും. എന്നാല്‍, ഏറെ നേരത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും അതേ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ പ്രത്യക്ഷനാകും.

1 2 3 18

Get Widget