കാര്‍മ്മികന്‍ ചൊല്ലിത്തന്ന മന്ത്ര ങ്ങള്‍ ആവര്‍ത്തിച്ചു. പറയുന്ന തൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ഒന്നും മനസ്സില്‍ പതിയുന്നുണ്ടാ യിരുന്നില്ല. എന്തുചെയ്യുമ്പോഴും പതിവുള്ള ഞാനെന്താണീ ചെയ്യു ന്നത് എന്ന ഭയം, ഈRead More

അമൃതംഗമയ

Read More

അന്നൊരു ഞായറാഴ്ച ദിവസമാ യിരുന്നു. എല്ലാവരും പള്ളിയിൽ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി എത്തിയിട്ടു ണ്ട്. ഭക്തി നിർഭരമായ പ്രഭാത പ്രാർ ത്ഥനയും കുർബ്ബാനയും കഴിഞ്ഞു. അന്നായിരുന്നു ആലീസിന്റെ ഭർ ത്താവിന്റെRead More

ഓർമ്മകൾ ബാക്കി

Read More


കുടുംബവും ലിംഗപദവികളും ‘എന്‍മകജെ’ യില്‍

Ambikasuthan Mangad

അംബികാസുതന്‍ മാങ്ങാടിന്റെ ‘എന്‍മകജെ’ എന്ന നോവല്‍ (2009) അക്കാദമിക്ക് പരിപ്രേ ക്ഷ്യത്തിനകത്ത് വന്നതോടെ വീണ്ടും സംവാദസാധ്യതകള്‍ക്ക് ഇടം നല്‍കിയിരിക്കുകയാണ്. എന്‍ഡോസള്‍ഫാന്‍ എന്ന പാരി സ്ഥിതികദുരന്തത്തെ പ്രശ്‌നവ ത്കരിക്കുന്ന നോവല്‍ എന്ന നില യിലാണ് ‘എന്‍മകജെ’യുടെ വായ നകള്‍ മിക്കതും നടന്നത്.   2009 ലെ മികച്ച പുസ്തകമായി ‘ഇന്‍ഡ്യാടുഡേ’ സര്‍വ്വേ കണ്ടെത്തിയ ‘എന്‍മകജെ’യെ 2009ല്‍ മലയാളത്തില്‍ പ്രസിദ്ധീ കരിച്ച മികച്ച രണ്ട് നോവലുകളില്‍ ഒന്നായി പി.കെ.രാജശേഖരനും കണക്കാക്കുന്നു. ‘എന്‍മകജെപഠനങ്ങള്‍: സന്തോഷ് എച്ചിക്കാനം (എഡി.) ‘ നോവല്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന പാരിസ്ഥിതിക വിവേകത്തെ കേന്ദ്രസ്ഥാനത്തു നിര്‍ത്തിയാണ് നോവ ലിന്റെ പൂര്‍വ്വവായനകള്‍ നടന്നത്. മുതലാളിത്തവും ഭരണകൂടവും മനുഷ്യന്റെയും മണ്ണിന്റെയും മേല്‍ നടത്തുന്ന അധിനി വേശത്തിനെതിരെയുള്ള സര്‍ഗ്ഗാത്മകപ്രതിരോധം എന്ന നിലയിലാണ് ‘എന്‍മകജെ’യെ കേരളീയ സമൂഹം അടയാളപ്പെടുത്തിയത്. പരിസ്ഥിതി -സ്ത്രീ സംവര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടിയും ഉദാത്ത മാനവികതയ്ക്ക് വേണ്ടിയും പ്രത്യക്ഷത്തില്‍ സംസാരി ക്കുന്ന നോവല്‍ സ്ഥാപനവത്കൃത കുടുംബവ്യവസ്ഥയ്‌ക്കെതിരെയും പുരോഗമനപരമായ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരി ക്കുന്നതായി ആദ്യവായനയില്‍ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. പാശ്ചാത്യ ആധുനികതയുടെRead More